فارسی

اطلاعیه 8 مارس2020 روزمبارزه جهانی زنان*
اگر ما اعتصاب کنیم، جهان از حرکت باز می ایستد

ما تمام زنان/فلینت را به اعتصاب در روز 8 مارس دعوت می کنیم

جمعیت زنان*اعتصابی کلن به قصد پیوستن به حرکت جهانی اعتصاب زنان*تشکیل شده است. ما در روز 8 مارس نمادین برای همه زنان، لزبین ها، میان جنسی ها،غیر بینر ها و اشخاص ترانس مبارزه کرده و این مبارزه را برای آزادی و برابری

جنسیتی هر روزه ادامه خواهیم داد.

ما فمینیستی، کوییر و علیه راسیسم هستیم
ما در مقابل هر گونه کم ارزش کردن شرایط زندگی وشغلی زنان/ف ل ی ن ت موضع خواهیم گرفت

ما از اینکه زنان/فلینت در آلمان و در سراسر جهان مورد تبعیض و سرکوب و غارت قرار می گیرند خشمگینیم، و ما همچنان امسال باید در سال 2020 برای داشتن حق تصمیم گیری بر زندگی خویش و برابری جنسیتی و حقوق زنان* مبارزه کنیم. بخصوص در نظر داریم معضل کار آشکار و غیر قابل دید ، با و بدون دستمزد زنان/فلینت را دوباره مطرح کنیم.کار خانگی، نگهداری و تربیت کودکان، نگهداری، مواظبت ، مراقبت و مدیریت خانواده ، فامیل از وظایف اجتماعیست و اجرای آن باید بعهده همگان باشد.بحران کمبود کارمند و کارگران برای مراقبت از بیمارآن و سالمندان و قابله ها باعث به خطر افتادن شرایط زندگی همگان میشود. این کمبود فضایی را ایجاد می کند که کارگران و کارمندان غیر قانونی شده در بخش خدمات به بیماران ، سالمندان و تمیز کاری و غآرت انها- بخصوص خارجی*ها- بعنوان نرمال پذیرفته میشود.

زنان/فلینت به دلیل کمبود مراکز نگهداری از کودکان مجبورند برای نگهداری از کودکان یا در خانه بمانند و یا به کار نیمه وقت بپردازند. آنها وظایف کار های اجتماعی عامالمنفعه ای که همزیستی در جامعه را امکان پذیر می کند عهده دارند. و همیشه وظایف احساسی را برای خانواده، دوستان*، پارتنر*را حتی بدون پرسش انجام می دهند. و این بر شمرده ها بعنوان مثال فقط بخشی از همه داده ها به جامعه می باشند.

کافیست! ما دیگر این وضع را نمی پذیریم! ما اعتصاب می کنیم!

ما خواهان:

مبارزه موثر علیه خشونت جنسی و جنسیتی•

پایان نامرئی نگاه داشتن زن کشی

حفاظت و حمایت کافی در مقابل خشونت جنسیتی برای زندگی بدون خشونت

از میان برداشتن تبعیض ومحرومیت به دلیل جنس، هویت جنسی، اتنی و ملیت، مذهب و محدویت های جسمی و• ذهنی، فقر و وضعیت اجتماعی

قانون برابری حقوقی در ارتباط با خدمات برای سلامتی، آموزش و مکان برای زندگی برای همه بدون توجه به جنس، • اتنی ووضعیت اقامت

برسمیت شناختن حق پناهندگی سیاسی به دلیل جنسیت •
عدم پذیرش تبعیض و خشونت سایبری•
تحقق قانون پرداخت دستمزد برابر برای کار مشابه •
پرداخت دستمزد عادلانه و همچنین قدردانی کار خانگی، مراقبت و تربیت کودکان، و خدمات به خانواده و جامعه •

شرایط بهتر کار برای مشاغل مددکاری و خدمات بهداشتی و سلامتی: استخدام بیشتر کارمند در این رشته ها با • دستمزد مناسب

برسمیت شناختن سیاسی و احترام اجتماعی برای تمام کار های مراقبت و مواظبت •
حمایت بهتر برای تک سر پرست ها و کسانی که مراقبت و مواظبت از افراد خانواده و بستگان را عهده دارند • مهد کودک کافی برای همه کودکان •
جرم زدایی کارگری جنسی و مبارزه با تن فروشی اجباری•
حق تصمیم گیری بر بدن و زندگی اجتماعی خویش •
گذر ازمفهوم ساخته شده اجتماعی دوگانگی جنسیت •
همفکری برای ایجاد فضای زندگی برای اشخاص ترانس ،میان جنسی و غیر بینر ها •
حق تصمیم گیری داشتن فرزند. حذف پاراگراف های 218 و 219 در این رابطه •
زندگی خود مختار و آزادی طراحی درروابط و برنامه های زندگی •
شکستن هنجارهای زیبایی •
دستورزبانی برای شامل همه انسانها بشود، بطور مثال بکار گیری علامت های *و_ •

بیا و با ما با صدای بلند با تظاهرات 8. مارس 2020 همراه شو تا قدرتمندانه برای گوناگونی، حق خود مختاری و برابری جنسیتی از و برای ما زنان/فلینت پیامی روشن ارسال کنیم

ما می خواهیم با و از هم بیاموزیم و علیه هر گونه تبعیض ساختاری وگروهی وعلیه انسان ستیزی موضع می گیریم. پیش از آن می توانید در برنامه های گوناگون با دوستان*، همکاران*و یا افراد فامیل با ما همراه شوید و یا شجاعانه با جمع خود اعلام

اعتصاب کنید.
ما کار روزانه خود را، که بسیاری از ما یکشنبه ها هم انجام می دهند، روز یکشنبه 8. مارس انجام نخواهیم داد!

زنان: این اصطلاح برای تمام کسانی استفاده شده که خود را متعلق به هویت زنانه می دانند

فلینت: برای همه زنان، لزبین ها، میان جنسی ها، غیر بینر ها واشخاص ترانس استفاده شده است