اولین جلسه سراسری برای اعتصاب زنان* آلمان به شرح زیر تصمیم گرفت:

“هنگامیکه ما دست ار کار بکشیم، دنیا از حرکت باز خواهد ایستاد”

8 مارس روز مبارزه جهانی زنان* است.
در سراسر دنیا جنبش زنان* و کوییر ها وسعت می یابد. از لهستان تا ارژانتین، از نیویورک تا هنگ کنک، از اسپانیا تا نیجریه و استرالیا.
ما هم اعتصاب می کنیم:دیگر بس است!
بیایید به هم پیوسته به اعتصاب و تظاهرات بپردازیم.
زمان:8.3.19 ، ساعت 17 جلو ایستگاه مرکزی قطار کلن، قطعنامه پایانی ساعت 20


ما اعتصاب و تظاهرات می کنیم، چرا که:

….دیگر اجازه نخواهیم داد که غارت شویم، نه در خانه و نه در محل کار
….می خواهیم نظم موجود مناسبات قدرت مرد سالاری و مرد محوری تقسیم کار جنسیتی بخصوص در چهارچوب سیستم کاپیتالیستی را نشان داده و با آن مبارزه کنیم
….ما نیازی به تقسیم بندی سخت میان زن و مرد نداشته و خواهان برسمیت شناختن و عدالت جنسیتی برای ترانس-مردان/زنان ، برای غیر باینری هاو اشخاص بینا جنسی هستیم
….ما دیگر نخواهیم پذیرفت که زنان* و کوییرها قربانی آزار و خشونت جنسی قرار گرفته و بقتل برسند
…. ما علیه سیاست راستگرا و رشد جریانهای فاشیستی و بنیادگرایی مذهبی ایستادهایم، چرا که مبارزه فمینیستی ما برای رهایی همه انسانهاست